CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
2
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Wydział Budownictwa i Środowiska (budownictwo)

 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Wydział Budownictwa i Środowiska (budownictwo) 63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 16A (dojazd od ul. Norweskiej) tel. 62 732 00 40 / sekretariat Starosty, fax. 62 730 17 71

biura Wydziału  BŚ   mieszczą się w budynku przy ulicy Zamkowej 16A, budynek B byłej szkoły rolniczej (dojazd od ul. Norweskiej).


Kierownik Wydziału  - Kazimierz Ciurys - tel.     519 333 096

Z-ca Kierownika Wydziału  - Sławomir Jędrzejewski - tel.  62 732 00 70,    519 333 070


Pracownicy  Wydziału  Budownictwa i Środowiska  / budownictwo:

Kierownik Wydziału  - Kazimierz Ciurys - tel.   519 333 096

Podinspektor - Zbigniew  Turski -  tel. 62 732 00 95, 519 333 095

Specjalista - Monika Lewek-Mikołajczyk  -  tel. 62 732 00 95, 519 333 095

Podinspektor - Halina Sobańska  - tel. 62 732 00 95

Godziny pracy urzędu  : 7.30 do 15.30  w każdy dzień tygodnia

_________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Druki wniosków do pobrania

 


Załatwianie interesantów,  kontakty  :

Pracownicy Wydziału Budownictwa  i Środowiska są do dyspozycji zainteresowanych w godzinach pracy urzędu  - t j. od 7.30 do 15.30 osobiście, jak również pod w.w. numerami telefonów.     Wszelkie wnioski pisemne należy składać poprzez Biuro Obsługi  mieszczące się na parterze budynku Starostwa, bezpośrednio przy wejściu od strony ulicy 21 Stycznia.

Adresy internetowe: 

budownictwo@powiatostrzeszowski.pl

ciurys@powiatostrzeszowski.pl

turski@powiatostrzeszowski.pl

lewekmikolajczyk@powiatostrzeszowski.pl

sobanska@powiatostrzeszowski.pl

_______________________________________________________________________

Dostęp do rejestrów elektronicznych:

1. Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz rejestr wydanych   decyzji o pozwoleniu na budowę  -  RWDZ /prowadzony od 1 stycznia 2013 roku/

- wejście / dostęp /  do tego rejestru:   www.gunb.gov.pl,   zakładka: wyszukiwarka publiczna, system RWDZ

2.Strona BIP  Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie:  na podstawie art. 30a ustawy   prawo budowlane zamieszczane są dane   dot. zgłoszeń w trybie    art.29 ust.1 pkt.1a,2b    i 19 a ustawy prawo budowlane.

- dostęp  - link do tej strony :  http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/index.php?pid=882

 


Dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawnie / np. poruszające się na wóżkach inwalidzkich, mające trudność w wchodzeniu po schodach, itp.   /     aby załatwić swoje sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie   /  chodzi o złożenie wniosku, podania, inne   /  mogą skorzystać z biura podawczego mieszczącego się przy hallu na parterze budynku / przed wejściem na salę sesyjną, mod strony ulicy 21 Stycznia  /, do którego będą przywołani odpowiedni pracownicy urzędu, aby bezpośrednio z zainteresowanych obsłużyć na dole w biurze podawczym. Osoby  chcące dostać się do biura Starosty mieszczącego się na 2-gim piętrze budynku UMiG  mogą korzystać z windy zlokalizowanej na wewnętrznym podwórzu urzędu. W budynku  siedziby Wydziału / ul. Norweska / osoby niepełnosprawne mogą być zała-twiane w biurze mieszczącym się w przyziemiu / korzystać z dzwonka umiejscowionego na drzwiach wejściowych ze stosowną informacją /.

 


Zakres czynności

Wydziału  Budownictwa  i Środowiska  / budownictwo /

Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

ustalony na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie  stanowiącego załącznik  do  uchwały Nr  IV/29/2015 Rady Powiatu w Ostrzeszowie  z dnia 2 lutego 2015 roku oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku  Prawo budowlane / jedn. tekst  Dz. U. z 2013 roku, poz. 290 / 

1.Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego, a w szczególności / art. 81 /:

a/ zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi  planami  zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, lub w przypadku braku planów jw. z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy,

b/ sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych

c/ sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie:

-  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

-  stosowania wyrobów budowlanych.

2.Wydawanie decyzji  administracyjnych / i postanowień /:

a/  decyzji o pozwoleniu na budowę  / art. 34 ust.4 /

b/   decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę / art. 32 i 33 /

c/  decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego / art.34 ust. 5 /

d/  decyzji o zmianie pozwolenia na budowę / art. 36.a. ust. 1 /

e/  decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę / art. 36.a. ust. 2 /

f/  decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę / art. 37 ust. 1 /

g/  decyzja o przepisaniu pozwolenia na budowę / art. 40 ust. 1  /

h/  postanowień o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości  / art. 35 ust.3 /

i/  decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę / art. 35 ust. 3 /

3. Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń  / wydawanie decyzji /:

a/  budowy  / art. 29 ust.1  /

b/  robót budowlanych / art. 29 ust. 2 /

c/  o rozbiórce  / art. 31 ust.2 /

d/  zmiany sposobu użytkowania / art. 71 ust.2 /

e/  postanowienia o brakach / art. 30 ust. 2 i art. 71 ust. 3 /

f/  sprzeciw w formie decyzji   / art. 30 ust. 2 i art. 71 ust. 3 /

g/  decyzja o obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę / art. 30 ust. 7 /

h/  decyzja o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę / art. 31 ust. 3 /

i/ decyzja o obowiązku geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie i  wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów podlegających zgłoszeniu / art.43 ust.1 /

4. Wydawanie  decyzji o niezbędności wejścia na sąsiednią nieruchomość  lub do budynku / art.47 ust.2 /.

5. Wydawanie dzienników budowy / art. 45 ust.1 /.

6. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych art. 2 ustawy o własności lokali / Dz.U. z 2000r.,   Nr 80, poz.903 /.

7. Wydawanie innych zaświadczeń.

8. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach    zamkniętych i  terenach wg art. 82 ust.3  pkt 1 wydawanie  postanowień o uzgodnieniu  rozwiązań projektowych   w zakresie:

a/ linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych  projektowanych od strony dróg, ulic, placów  i innych miejsc publicznych  / art.33 ust.2 pkt 4a /.

b/  przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich  i przystani morskich, a także połączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego / art.33 ust.2 pkt 4b /.

9. Prowadzenie rejestru wniosków i  decyzji o pozwoleniu na budowę / art. 82b.1 pkt 1/. 

10. Prowadzenie rejestru  decyzji o pozwoleniu na budowę / art. 38 ust.2 i art. 82b.1  pkt 1 / i przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych objętych pozwoleniem na budowę.

11. Potwierdzanie wykonania robót dot. infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowego w związku z podatkiem VAT

12. Potwierdzanie wielkości powierzchni użytkowej mieszkań i wyposażenia dla celów dodatku mieszkaniowego

13. Uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych / art. 82b ust.1 pkt 3 /.

14. Sporządzanie meldunków i sprawozdań:

a/  comiesięcznych  z wydanych pozwoleń dot. powstania nowego lokalu miesięcznego / dane do przesłania do PINB /,

b/ sprawozdanie kwartalne GUS-u typu B-05 z wydanych pozwoleń w terminie do dnia 10-tego każdego kwartału,

c/  sprawozdanie roczne i półroczne GUS typu M-02 - wykaz ubytków mieszkaniowych do dnia 12 stycznia  każdego roku,

d/ sprawozdanie półroczne i roczne GUNB-u  z ruchu budowlanego  wg trzymanych wzorów formularzy do dnia 6-tego każdego półrocza.

15.Realizacja zadań starosty wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku, Nr 193, poz. 1194 /

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Wydział:

1. Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę

2. Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę

3. Rejestr zgłoszenia budowy lub robót

4. Rejestr zgłoszeń rozbiórki i decyzji o zezwoleniu na rozbiórkę

5. Rejestr zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania

6. Rejestr wydanych dzienników budowy

7. Elektroniczny rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz rejestr wydanych decyzji o  pozwoleniu na budowę  -  RWDZ / prowadzony od 1 stycznia 2013 roku  / - wejście / dostęp /  do tego rejestru:   www.gunb.gov.pl,   zakładka:  wyszukiwarka publiczna, system RWDZ

8.  Strona BIP  Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie – na podstawie art. 30a ustawy prawo budowlane  zamieszczane są dane   dot. zgłoszeń w trybie art.29 ust.1 pkt.1a,2b i 19 a ustawy prawo budowlane. Dostęp  - link do tej strony :  http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/index.php?pid=882

Opłaty  skarbowe za czynności urzędowe i pozwolenia wydawane przez Wydział

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej / jednolity tekst  Dz. U.  z 2015 roku, poz. 783, ze zm. / oraz rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie  zapłaty skarbowej / Dz. U.  z 2007roku,  Nr 187,  poz.1330, ze zm.  /

Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, opłata skarbowa jest należnością opłacaną z góry.   Brak opłaty skarbowej przy wniosku skutkuje wezwaniem od jej uiszczenia na podstawie art. 64 § 2  kpa – jako brak za-łącznika wymaganego do załączenia do wniosku.

Wykaz opłat skarbowych  

- za zatwierdzenie projektu budowlanego                47  zł

- za przeniesienie decyzji o pozw. na budowę na rzecz innego podmiotu    90 zł

- za pozwolenie na budowę budynkuna działalność 1 zł / m 2 p.u. /max.539 zł/

- budynek służący celom gospodarczymw gospodarstwie rolnym /?/  14 zł

- inny budynek  48 zł

- studnia oraz urządzenia do usuwania nieczystości  stałych i ścieków 20 zł

- budowli związanych z produkcją rolną   112 zł

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi / z zastrzeżeniem j.n. /           2143 zł

- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych,  gazowych, cieplnych oraz dróg do dług. 1.0 km         105 zł

- innych budowli      155 zł

- urządzeń budowlanych związanych zobiektem budowlanym        91 zł

Przy wydawaniu zezwoleń obejmujących więcej niż 1 obiekt opłaty j.w. sumuje się.

- za przebudowę lub remont   50 % stawek j.w.

- legalizacja dziennika budowy        26 zł

- zaświadczenie    17 zł

- pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych  36 zł

- poświadczenie własnoręczności podpisu     9 zł

- pełnomocnictwo        17 zł

- potwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem od każdej strony        5 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań oraz czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego / art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy /.

Zwalnia się od opłaty skarbowej  jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego / art. 8 pkt 2 i 3 ustawy /

OPŁATĘ   SKARBOWĄ   MOŻNA   WNIEŚĆ GOTÓWKĄ   lub   PRZELEWEM    na   konto   URZĘDU   MIASTA   i   GMINY   OSTRZESZÓW

Bank Zachodni WBK S.A.

I Oddział w Ostrzeszowie

Nr konta  25 1090 1173 0000 0000 1700 5753

lub bezpośrednio  w   kasie  URZĘDU   MIASTA   i   GMINY     OSTRZESZÓW

/ mieszczącej się na III piętrze budynku U M i G Ostrzeszów, biuro nr 73, 3 p. możliwy jest dojazd windą od strony wewnętrznego podwórza  /

 

Ireneusz Jeziorny
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI