CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
2
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi

 

ZAŁATWIANE SPRAWY

1. Umieszczanie w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym dróg powiatowych przyłączy do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
2. Budowa lub przebudowa włączeń do dróg powiatowych dróg innych kategorii,.
3. Budowa lub przebudowa zjazdów publicznych z dróg powiatowych do terenów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektów gastronomicznych, hotelowych, przemysłowych, handlowych, usługowych i magazynowych, zjazdów indywidualnych z dróg powiatowych do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
4. Opiniowanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, oraz stałej zmiany oznakowania na drogach Powiatu Ostrzeszowskiego.
5. Lokalizacja w pasie drogowym tablic i banerów reklamowych oraz obiektów handlowych.
6. Prowadzenie robót w pasie drogowym.
7. Prowadzenia ewidencji drogowych i spraw z tym związanych.
8. Udział w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Ostrzeszowskiego.
9. Nadzorowanie wykonania inwestycji PZD, ustawowe objazdy dróg powiatowych, kierowanie pracami Obwodu Drogowego w Grabowie Wójt.
10. Przygotowanie i kierowanie Zimowym Utrzymaniem Dróg.
11. Ustalanie planów wycinki drzew i nadzór nad wykonaniem.
12. Prowadzenie przetargów publicznych.
13. Sprawy związane z wypadkami na drogach powiatowych. 
 
sprawy 1 - 8 -  Kontakt: Wiesław Dombek – Kierownik, tel. 062/732 07 61
pokój nr 20 w siedzibie WZDP przy ulicy Zamkowej 17 w Ostrzeszowie
sprawy 9 - 11 -Kontakt: Jan Niedźwiedzki – Z-ca Kierownika, tel. 062/732 07 65
sprawy 12-13 - Kontakt: Marzena Pomorska -  specjalista, tel. 732 07 60
pokój nr 20 w siedzibie WZDP przy ulicy Zamkowej 17 w Ostrzeszowie


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie liniowej infrastruktury technicznej:
- Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją projektowanej infrastruktury technicznej;
- Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją infrastruktury technicznej wraz z oznaczeniem nr działek i gruntów drogi powiatowej – 2 kpl. planów;
- Skrócony wypis z rejestru gruntów drogi powiatowej na której będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację liniowej infrastruktury technicznej:
- Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
- Pełnomocnictwo do działania w imieniu właściciela urządzenia lub inwestora;
- Aktualna mapa zasadnicza z projektowaną infrastrukturą techniczną z zaznaczeniem jej odległości od krawędzi pasa drogowego lub krawędzi zewnętrznej (ewentualnie osi) jezdni wraz z oznaczeniem nr działek i gruntów drogi powiatowej – 2 kpl. planów;
- Skrócony wypis z rejestru gruntów drogi powiatowej na której będzie realizowana budowa infrastruktury technicznej;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników + 15,0 zł upoważnienie do działania w imieniu właściciela infrastruktury technicznej

1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie zjazdu:
- Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki;
- Informację o przeznaczeniu działki;
- Plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z proponowaną lokalizacją zjazdu;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu:
a) Projekt zjazdu zawierający:

- plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją działki;
- plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z zagospodarowaniem działki i zaznaczonym sposobem odwodnienia układu komunikacyjnego na działce;
- przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu;
- szczegóły konstrukcyjne;
- opis techniczny;

b) Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
c)Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub skrócony wypis z rejestru gruntów tej nieruchomości i drogi powiatowej na której będzie realizowany zjazd;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników + 15,0 zł. upoważnienie do działania w imieniu właściciela nieruchomości + 76 zł za wydanie decyzji.

UWAGA: Wnioski w sprawach zjazdów indywidualnych do budynków mieszkalnych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 ze zmianami) są w całości zwolnione od opłaty skarbowej.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbudowę drogi w związku z planowaną budową stacji paliw:
a) Projekt zjazdu zawierający:

- plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacja działki;
- plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej wraz z zagospodarowaniem działki i zaznaczonym sposobem odwodnienia układu komunikacyjnego na działce;
- przekrój podłużny i poprzeczny zjazdu;
- szczegóły konstrukcyjne;
- opis techniczny;

b) Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
c) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
d) Kopia wypisu z ewidencji gruntów na której będzie realizowana przebudowa drogi;
e) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania po wykonaniu robót;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników + 15,0 zł. upoważnienie do działania w imieniu właściciela nieruchomości + 76 zł za wydanie decyzji.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę włączenia do drogi powiatowej drogi niższej kategorii:
a) Projekt włączenia zawierający:

- plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacja włączenia;
- plan sytuacyjny na aktualnej mapie zasadniczej z zaznaczonym sposobem odwodnienia w obrębie włączenia;
- przekrój podłużny i poprzeczny włączenia;
- szczegóły konstrukcyjne;
- opis techniczny;

b) Informacja o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku decyzję o warunkach zabudowy;
c) Kopia upoważnienia do działania w imieniu zarządcy drogi;
d) Kopia wypisu z ewidencji gruntów dla działek, na których będzie realizowana przebudowa drogi – włączenie innej drogi (dla drogi powiatowej i drogi objętej przebudową);

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz zmiany oznakowania zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji oraz Powiatowy Zarząd Dróg należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w/s szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 2003r, nr 177 poz.1729.

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym, np. w związku z budową lub przebudową zjazdu, odnową elewacji budynku itp.:
a) cel zajęcia pasa drogowego, lokalizacja i powierzchnia zajętego pasa drogowego oraz planowany okres jego zajęcia;

- Do wniosku należy dołączyć:
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli projekt organizacji ruchu nie jest wymagany;
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa;
- pozwolenie na budową lub zgłoszenie, jeżeli obowiązek dostarczenia tych dokumentów wynika z zapisów zawartych w decyzji lokalizacyjnej;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
- w przypadku etapowego prowadzenia robót - harmonogram prowadzonych robót;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację tablicy reklamowej:
- mapa sytuacyjna wraz z zaznaczoną lokalizacją reklamy w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia reklamy);
- wymiary tablicy oraz treść i określenie czy reklama ma być jednostronna czy dwustronna;
- okres na jaki reklama ma być umieszczona w pasie drogowym;
- planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy oraz określenie w dniach czasu tego montażu;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1.Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie tablicy reklamowej:
- powołanie się na numer wydanej decyzji lokalizacyjnej, o której mowa powyżej;
- oświadczenie o zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zamiaru umieszczenia tablicy reklamowej w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez ten organ sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami);
- plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu reklamy;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1. Wniosek o umieszczenie obiektu handlowego nie będącego obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami), np. kioski handlowe, stragany, itp.;
( składany – po uzyskaniu opinii akceptującej jego lokalizację)
a) Do wniosku należy dołączyć:

- mapę sytuacyjną wraz z zaznaczoną lokalizacją obiektu w stosunku do drogi (odległość od krawędzi jezdni, skrzyżowania, znaku drogowego itp. lub szkic sytuacyjny jednoznacznie określający miejsce umieszczenia obiektu);
- wymiary obiektu;
- przewidywany okres na jaki obiekt handlowy ma być umieszczony w pasie drogowym;
- planowaną powierzchnię zajęcia pasa drogowego na czas montażu obiektu oraz określenie w dniach czasu tego montażu;
- oświadczenie o zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zamiaru umieszczenia obiektu w pasie drogowym wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez ten organ sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami);
- plan sytuacyjny z zaznaczonym obszarem zajęcia pasa drogowego na czas montażu obiektu;

Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
- 5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym przyłącza do budynku mieszkalnego:
a) Do wniosku należy dołączyć:

- ogólny plan orientacyjny z naniesioną lokalizacją urządzenia;
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia – 2 kpl.;
- upoważnienie do działania w imieniu właściciela przyłącza, jeżeli z wnioskiem występuje inna osoba lub podmiot;

b) Wniosek, załączniki, decyzja zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 ze zmianami);

1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym przyłącza do budynku mieszkalnego lub liniowej infrastruktury technicznej oraz prowadzenie robót w pasie drogowym:
a) Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku przyłączy - oświadczenie o zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego zamiaru umieszczenia przyłącza wraz z oświadczeniem o nie zgłoszeniu przez ten organ sprzeciwu – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami);
- w przypadku liniowej infrastruktury technicznej – decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016 ze zmianami);
- dokumenty jak w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym

b) W przypadku przyłączy wniosek, załączniki, decyzja zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 ze zmianami).
c) W przypadku liniowej infrastruktury technicznej - Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
5 zł wniosek + 0,50 zł za każdy załącznik lub komplet załączników

UWAGA: Składający wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym bądź umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi (osoba fizyczna, prawna lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej, której praw i obowiązków decyzja będzie dotyczyła) podaje:
· imię, nazwisko lub pełną nazwę (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi);
· pełen adres lub siedzibę;
· NIP, regon;
· wypis z ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej.

UWAGA: od obowiązku wnoszenia opłat skarbowych zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2532 ze zmianami) zwolnione są wszystkie jednostki budżetowe.
Wnioski, o których mowa powyżej należy składać do PZD z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Szanowni Państwo, 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje się następujące informacje:

- w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek w tutejszym Starostwie Powiatowym przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie i w celu niezbędnym do jego przeprowadzenia,

- przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;

- Inspektor ochrony danych osobowych, to osoba, z którą można się kontaktować mając pytania i wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez Starostwo:

- email: iod@powiatostrzeszowski.pl

- tel. 62 732 00 40

- korespondencyjnie: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Inspektor danych osobowych, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.

- wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania; strony mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie przetwarzanie jest nieprawidłowe;

- dane przechowywane będą w tutejszym Starostwie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.

Jednocześnie informuje się, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  3. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń obcych, zjazdu w pasie drogowym
  4. Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłączy sieci infrastruktury technicznej ( wod-kan itp.) do budynków, lokalizacja w pasie drogowym, zjazdu, chodnika, napowietrznych linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Remonty, przebudowy obiektów w pasie drogowym,
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  6. Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
  7. Wykaz dróg powiatowych.
  8. Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego - Szkoda  majątkowa
  9. Formularz zgłoszenia z OC Dróg dla poszkodowanego - Szkoda osobowa
  10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem roszczenia

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego

Mapa dróg Powiatu Ostrzeszowskiego z podziałem na gminy

Interaktywna mapa z numerami dróg Powiatu Ostrzeszowskiego

Ireneusz Jeziorny
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI