CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Stanowiska Konwentu

 
2016-03-16

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

 

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

z dnia 9 marca  2016 roku

w sprawie: zmiany zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, z późn. zm.)  oraz przesunięcia daty wejścia w życie przepisów nakładających na powiaty obowiązek organizacji i finansowania publicznego transportu zbiorowego.

 

     Powiaty mają ograniczone zadania w zakresie transportu zbiorowego.  W zasadzie zadaniem własnym powiatów w pełnym zakresie jest tylko zarządzanie powiatowymi drogami publicznymi oraz ruchem na tych drogach i drogach gminnych. Jeśli chodzi o transport publiczny, to powiaty mają przypisane jednoznacznie tylko funkcje regulacyjne, zaś funkcja organizatorów transportu publicznego jest im przypisana fakultatywnie.

     W zakresie prawa materialnego tylko gminy mają jednoznacznie przypisane obowiązki „zaspokajania potrzeb w zakresie lokalnego transportu zbiorowego”. Ustawa PTZ nadała więc powiatom jedynie uprawnienie do bycia organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a nie nałożyła obowiązek.

      Wielkopolskie Powiaty są świadome, jak ważną dziedziną życia lokalnych społeczności jest transport publiczny i jak ten sektor usług publicznych wpływa na funkcjonowanie wielu dziedzin życia mieszkańców. Jego oddziaływanie rzutuje na funkcjonowanie wielu obszarów, takich jak zatrudnienie, edukacja czy ochrona zdrowia. Konwent przedstawia poniżej argumenty przemawiające za wnioskiem zawartym w niniejszym stanowisku.

  1. Wadliwość obowiązujących przepisów Ustawy PTZ, w następującym zakresie:

-  brak możliwości koordynacji przewozów o charakterze publicznym z przewozami komercyjnymi (chodzi o możliwość wcześniejszego „podbierania”  pasażerów  na rentownych liniach o dużym przepływie pasażerów przez przewoźników komercyjnych) czyli zabieranie pasażerów przed przyjazdem operatora wyłonionego do realizacji;

-  brak nadzoru nad podmiotami komercyjnie wykonującymi przewozy pasażerskie

  1. Nieuwzględnianie przez Marszałka w planie transportu Województwa Wielkopolskiego przewozów kołowych na liniach międzypowiatowych, w związku z nadmiernym skupieniem się na przewozach kolejowych, które nie zawsze pokrywają się potrzebami komunikacyjnymi mieszkańców (dotyczy powiatów leżących na rubieżach województwa).  

– brak możliwości dofinansowania biletów ulgowych na międzypowiatowych liniach komercyjnych.

  1. Brak zainteresowania gmin realizacją swoich obowiązków w zakresie ustawy PTZ – oczekiwanie na to, że powiaty przejmą na siebie ciężar organizacyjny i finansowy.
  1. Nie przygotowanie powiatów do realizacji tego zadania z powodu:

-  Braku zasobów  ludzkich  posiadających odpowiednie przygotowanie  (wykształcenie, doświadczenie)  do zarzadzania transportem publicznym;

            *  złożoność tematyki związanej z zarządzaniem transportem,       

  > kontrola realizacji przewozów w terenie (wykonywanie przewozów na odpowiednim poziomie i taborem o określonych wymaganiach )

  > kontrola sprzedaży biletów (sprzedaż,  rozliczanie i weryfikacja wniosków o dopłaty do biletów ulgowych, pośredniczenie między operatorem a Marszalkiem)

  > Kontrola kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z ewentualnymi stratami poniesionym przy realizacji przewozów o charakterze publicznym i ich ewentualna rekompensata przez organizatora – powiat (audyty)

- Braku zabezpieczenia środków finansowych w budżetach powiatów, koszty związane z dopłatami do funkcjonowania przewozów o charakterze publicznym oraz koszty zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry  (brak dotacji lub innej formy dofinansowania)

W związku z powyższym wnosimy o:

  1. Określenie na poziomie ustawy źródeł finansowania zadań wynikających z ustawy PTZ dla samorządów powiatowych oraz wydłużenie obowiązywania przepisów wynikających z art. 87 ustawy PTZ w celu zapewnienia społecznościom lokalnym dostępu do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego – do czasu określenia ww. źródeł finansowania;
  2. Nowelizację przepisów ustawy PTZ w zakresie nałożenia na marszałków województw obowiązku analizy potrzeb komunikacyjnych ludności na liniach międzypowiatowych, nie tylko w oparciu o linie kolejowe, ale również transport kołowy. Nadmierna preferencja dla transportu kolejowego często nie znajduje  uzasadnienia w faktycznych potrzebach komunikacyjnych mieszkańców. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na treść art. 13 ustawy PTZ, który w ust. 4 przyznaje jedynie gminom o liczbie mieszkańców mniejszej niż 50 000 prawo do zgłaszania do starosty lub marszałka, potrzeb transportowych dotyczących linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar swojej właściwości - brak podobnego uprawnienia dla powiatów, które mają dużo gorszą strukturę dochodów niż gminy.

       Jednocześnie wnosimy o uszczegółowienie, bądź jednoznaczną wykładnię zapisów ustawy o PTZ w zakresie definicji komunikacji miejskiej w przypadku organizacji publicznego transportu zbiorowego przez gminy miejsko-wiejskie oraz przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości dowożenia dzieci i młodzieży szkolnej przewozami regularnymi („otwartymi”) w kontekście ustawy o systemie oświaty i funkcjonującego w tym obszarze orzecznictwa. Mimo, że zagadnienia te – z racji określonych ustawowo zadań - nie dotyczą bezpośrednio samorządów powiatowych - to jednak wyjaśnienie powyższych wątpliwości pozwoli powiatom na podjęcie z gminami dialogu w zakresie organizacji spójnego systemu transportu zbiorowego na poziomie lokalnym.

      Podjęta przez Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego analiza ustawy o PTZ skłania  ku stwierdzeniu, iż akt ten w wielu kluczowych kwestiach zawiera  zapisy, których  skutki wprowadzenia w życie - być może - nie  w pełni przewidziano. Przykładem takiej regulacji jest choćby dobrowolność podjęcia się przez powiaty liczące do 80 tys. mieszkańców, przygotowania planu transportowego. Stwarza to ryzyko powstania na obszarze kraju swoistej mozaiki powiatów planujących i nieplanujących publiczne sieci transportowe. Sytuacja taka byłaby wyjątkowo niekorzystne i przeczyłaby samej ratio legis ustawy, której celem jest przecież zbudowanie spójnego systemu zrównoważonego transportu zbiorowego. Uważamy, że zapisy lezące u podstaw całej filozofii funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego nie powinny dawać aż tak szerokiej swobody decyzyjnej.  

      Ponadto Konwent pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie możliwością nierównego traktowania pasażerów wobec prawa. Wdrożenie przedmiotowych regulacji ustawy doprowadzi do sytuacji, w której pasażerowie nie będą mogli powszechnie korzystać z przysługujących im ulg ustawowych. Prawo do dofinansowanego przejazdu jest niezależnym prawem pasażera, i ani powiat, ani żaden inny organizator publicznego transportu zbiorowego, nie wydają się być władnymi do ograniczania tego przywileju. Co więcej - wskazywanie linii o charakterze publicznym,  na których honorowane będą zniżki oraz wybieranie przewoźników, w których taborze ze zniżek pasażer będzie mógł skorzystać, doprowadzi do zachwiania konkurencyjności.  Uważamy, że  taka forma preferencji jest zbyt daleko idącą ingerencją w komercyjny rynek przewozów pasażerskich.

                                                                                         Przewodniczący

                                                            Konwentu Powiatów

                                                               Województwa Wielkopolskiego

                                                              Lech Janicki  

                                                          Starosta Ostrzeszowski

Marzena Pomorska

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI