CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Zmiana Statutu

 

UCHWAŁA Nr V/35/03
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 6 marca 2003 roku


w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 września 2001 roku - Statut Powiatu Ostrzeszowskiego wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych.”

2.§ 9 otrzymuje brzmienie:

„jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących”.

3.w § 10 ust 1: otrzymuje brzmienie:

"1. Oprócz Komisji Rewizyjnej Rada powołuje następujące stałe komisje:
1)Finansów i Mienia Powiatu,
2)Oświaty, Kultury i Sportu,
3)Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu,
4)Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych."

4.§ 18 otrzymuje brzmienie:

Po słowach „Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący” dopisuje się „a w razie niemożności wskazania przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem”.

5.§ 98 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpowiednie Komisje opiniują:
a)projekty uchwał,
b)wnioski,
c)postanowienia proceduralne,
d)deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
e)stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie,
f)apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
g)opinie – zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny,
i przekazują je Radzie”.

6.w § 106:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Zarząd liczy od 3 do 5 osób”.
ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ 3) od 1 do 3 Członków Zarządu Powiatu”.

7.skreśla się dotychczasowy § 128,

8. nowy § 128 otrzymuje brzmienie:

„Traci moc uchwała Nr V/24/99 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29.01.1999 r.: Statut Powiatu Ostrzeszowskiego.”

9. nowy § 129 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”

10. Dodatkowo wprowadza się do Statutu spis treści, umiejscowiony na jego początku.

§ 2

Jednolity tekst Statutu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że § 3 wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/35/03
Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 6 marca 2003 roku

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, który w chwili obecnej określa jakie komisje rada powołuje.
Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Z uwagi na zmianę liczebności Rady konieczne jest dokonanie zmian w nazewnictwie i przedmiocie działania poszczególnych komisji.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 w skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40.000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
Art. 9 ust 4 zmieniony został przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. (Dz.U.02.23.220) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2002 r.
Ustawowy skład Rady Powiatu Ostrzeszowskiego wynosi zatem 17 radnych.
Z tego powodu § 7 statutu określający liczbę radnych na 18 stał się nieaktualny i stąd wynika jego zmiana.
Zmiana liczebności i nazw komisji wynika z zapewnienia sprawnego funkcjonowania komisji rady w nowej kadencji. Poprzednio 7 stałych komisji (w tym Rewizyjna) funkcjonowało w ramach 25 osobowej rady. Racjonalnym wydaje się zatem przy 17 osobowej radzie ograniczenie liczby komisji do 5 (w tym komisji rewizyjnej).
Po wejściu w życie nowelizacji statutu koniecznym będzie uchwalenie zmian
w nazewnictwie wybranych komisji - zgodnie ze statutem.
§ 128 dotyczył w całości sytuacji końca I kadencji samorządu powiatowego i opierał się na przepisach przejściowych. W związku z powyższym wymaga wykreślenia ze statutu.
W związku z powyższym dokonanie zmian w statucie powiatu jest uzasadnione.

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI