CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
2
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju (oświata)

 

 

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju 

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

bud. B, II p.

e-mail oswiata@powiatostrzeszowski.pl

 

Adam Mickiewicz – p.o. Kierownik - Wicestarosta Ostrzeszowski

tel. 62 732 00 40

 

Pracownicy Wydziału:

Ludmiła Cieślarczyk - zastępca kierownika 62 732 00 66

Urszula Bednarek - inspektor

Dominika Grzesiak-Sikora - inspektor

Jacek Pomykała - specjalista      

Katarzyna Nowak - specjalista

Dagmara Morawiec - specjalista

  tel. 62 732 00 75 (oświata)

62 732 00 65 (promocja)

 

Zadania i kompetencje Wydziału Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju

 

W zakresie oświaty:

1.    Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i praca nad restrukturyzacją sieci szkolnej.

2.    Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wymienionych w art.2 pkt. 3 – 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.

3.    Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych
z nadawaniem i cofaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej.

4.    Określenie szczegółowych zasad oraz przygotowania propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym.

5.    Koordynowanie prac związanych z zatwierdzaniem przygotowanych przez szkoły
i placówki arkuszy organizacyjnych.

6.    Nadzorowanie nad zgodnością z przepisami prawa projektów statutów i regulaminów szkół i placówek.

7.    Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie:

-        przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny   pracy pracowników i uczniów

-       przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i placówek

-       realizacji zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych

8.   Współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie zadań określonych
w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

-        tworzenia sieci szkół i placówek

-        przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

-        zasięgnięcia opinii w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora

-        sporządzania oceny pracy dyrektorów szkół i placówek

-        prowadzenia bazy danych oświatowych

-        przygotowania sprawozdań

9.   Przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem funkcji dyrektora szkoły
i placówki, odwołaniem z tej funkcji oraz opiniowaniem w tym zakresie.

10.  Przygotowywanie opinii w sprawach wyrażenia zgody na powierzenia lub odwołania wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych.

11.  Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12.  Przygotowywanie propozycji rozdysponowania środków wyodrębnionych w budżecie powiatu w oparciu o art. 70a Karty Nauczyciela na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym systemu doradztwa zawodowego.

13.  Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

14.  Opracowanie zasad wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawowym obowiązkiem nałożonym na organ prowadzący.

15.  Coroczne sporządzanie dokumentacji związanej z analizą poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust.3 KN oraz wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego w oparciu
o art. 30a KN i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 roku.

16.  Współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach zastrzeżonych do konsultacji.

17.  Przygotowywanie wniosków o skierowanie  dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych oraz do  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na wniosek rodzica, prawnych opiekunów dziecka.

18.  Koordynowanie współpracy międzynarodowej szkół.

19.  Realizowanie zadań wynikających z Powiatowego Programu Wspierania Edukacji.

20.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy szkół i placówek.

21.  Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na działalność edukacyjną.

22.  Obsługa Systemu Informacji Oświatowej.

 

W zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury:

1.   Dbałość o dziedzictwo kulturowe powiatu.

2.   Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dóbr kultury wynikających z ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3.   Pomoc samorządom lokalnym z terenu powiatu w realizacji zadań z zakresu polityki kulturalnej.

4.   Prowadzenie ewidencji zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, instytucji upowszechniania kultury oraz zabytków.

5.   Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.

6.   Podejmowanie działań zmierzających do promocji kultury regionalnej w kraju
i zagranicą.

7.   Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.

8.   Opracowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych.

9.  Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem biblioteki realizującej zadania powiatu.  

10.Współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.

W zakresie kultury fizycznej i turystyki:

1.   Prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych (analiza dokumentów ewidencyjnych, wydawanie decyzji, prowadzenie rejestru).

2.   Prowadzenie ewidencji klubów i organizacji sportowych.

3.   Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń sportowych działających na terenie powiatu.

4.   Opracowanie Kalendarza Imprez Sportowych.

5.   Współpraca z powiatowymi stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji powiatowych imprez sportowych.

6.   Organizowanie sportowego podsumowania roku (sportowca i trenera roku).

 w zakresie promocji i rozwoju:

 1)   opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

2)   opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie,

3)   promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin i Powiatu
w kraju i zagranicą,

4)   wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie promocji agroturystyki,

5)   dokonywanie analiz rynku i opracowań dotyczących podmiotów gospodarczych,

6)   podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,

7)   koordynowanie działań związanych z współpracą z innymi samorządami i zagranicą,

8)   wykonywanie zadań związanych z integracją europejską,

9)   koordynowanie inwestycji prowadzonych przez Powiat z inwestycjami poza samorządowymi realizowanymi na terenie powiatu,

10)nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów roboczych z potencjalnymi inwestorami,

11) opracowywanie publikacji propagujących politykę Powiatu,

12)    przygotowywanie i opracowywanie programów oraz materiałów na spotkania organizowane przez Starostę,

13)    opracowywanie materiałów promocyjnych związanych ze współpracą z samorządami gminnymi, regionalnymi i współpracą międzynarodową,

14)    pomoc i świadczenie usług doradczych i szkoleniowych instytucjom samorządu powiatowego
i gminnym w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów wykorzystujących środki pomocowe Unii Europejskiej,

15)    aktywizacja lokalnego rynku pracy,

16)    popularyzacja usług informacyjnych, szkoleniowych i integracyjno - aktywizujących w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia,

17)    promocja i wdrażanie programu ograniczania bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu,

18)    podejmowanie inicjatyw zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,

19)współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego,
z radą zatrudnienia, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarzadowymi
i fundacjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia,

20)organizacja imprez promujących powiat w sferze gospodarki, kultury
organizacja pobytu delegacji zagranicznych i specjalistycznego potencjału Powiatu Ostrzeszowskiego, w kraju i za granicą,

21)organizacja pobytu delegacji zagranicznych na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego, prowadzenie i opracowanie korespondencji oraz materiałów informacyjnych z tym związanych, jak również przygotowanie zagranicznych wyjazdów służbowych delegacji Starostwa Powiatowego,

 V. w zakresie pozyskania środków UE:

1)        koordynacja działań w zakresie przygotowania projektów i absorpcji środków z programów krajowych oraz dofinansowywanych przez Unię Europejską

2)        pozyskiwanie dofinansowań do projektów w zakresie kontaktów międzynarodowych z programów krajowych i zagranicznych,

3)        współpraca i pomoc jednostkom organizacyjnym powiatu przy opracowaniu wniosków o dotacje i dofinansowania realizowanych zadań,

4)        bieżący monitoring programów UE oraz przekazywanie informacji o możliwości pozyskania środków staroście, zarządowi powiatu, jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

1.    Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej  prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

2.    Wniosek rodzica o skierowanie do kształcenia specjalnego

3Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

4.   Rejestracja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Starostwo Powiatowe Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI