CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
2
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Stowarzyszenia zwykłe

 

20 maja 2018 roku mijają dwa lata od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek do tej daty dostosowanie się do nowych przepisów.

 

JAK DOSTOSOWAĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE DO NOWYCH PRZEPISÓW?
OTO 7 WSKAZÓWEK:

 

 1. Sprawdź regulamin stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Minimalna zawartość regulaminu zgodna z nowymi przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tym regulamin powinien zawierać informacje o:

 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Do 20 maja 2016 roku zapisy regulaminów nie musiały zawierać takich informacji jak np. zasady zmiany regulaminu czy też rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Po nowelizacji jest to obowiązkowe. Działające stowarzyszenia muszą sprawdzić, czy w regulaminie są takie zapisy. Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić.

Dodatkowo, choć nie wynika to wprost z przepisu, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskichdarowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.

To duże rozszerzenie możliwości finansowania wprowadzone w nowelizacji i warto, by takie informacje również były opisane w regulaminie.

 1. Podejmij decyzję: przedstawiciel albo zarząd stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela (tak jak to było przed nowelizacją ustawy - Prawo o stowarzyszeniach) albo przez zarząd. To ważna decyzja. Warto zastanowić się w gronie członków stowarzyszenia zwykłego, jakie rozwiązanie będzie lepsze. Jeśli stowarzyszenie zwykłe jest małe – np. 5-osobowe – to przedstawiciel jest wystarczającym rozwiązaniem. Jeśli stowarzyszenie zwykłe liczy więcej osób, np. 20, to być może warto pomyśleć o zarządzie.

Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):

 • tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu
 • kompetencje zarządu
 • warunki ważności uchwał zarządu
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 1. Podejmij decyzję: czy ma być  komisja rewizyjna

Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną (art. 40 ust. 4). Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym jest organem nieobowiązkowym. Jeśli stowarzyszenie zwykłe się na to zdecyduje, to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy o trybie wyboru i uzupełniania składu oraz kompetencjach tego organu.

 1. Zwołaj zebranie członków stowarzyszenia zwykłego

Dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego powinien zwołać zebranie członków, aby podjąć uchwałę o zmianie regulaminu.

Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na zarząd – należy także podjąć uchwałę o wyborze zarządu. Jeśli stowarzyszenie zwykłe pozostaje przy przedstawicielu i będzie to nowa osoba – należy podjąć uchwałę o wyborze przedstawiciela. Stowarzyszenie zwykłe może być nadal reprezentowane przez przedstawiciela działającego do tej pory. Wtedy nie trzeba robić nowych wyborów, choć można w protokole z zebrania zapisać taką informację.

Kolejna uchwała do podjęcia to uchwała o wyborze komisji rewizyjnej – jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się mieć organ nadzoru.

     Na zebraniu powinna być także przygotowana lista obecności.  Mimo że nie jest to zebranie założycielskie, gdyż stowarzyszenie już istnieje, to można przygotować listę obecności wg wytycznych odnoszących się do tworzenia listy członków – założycieli.

Z zebrania stowarzyszenia zwykłego powinien być przygotowany także protokół. Warto pamiętać, że protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący/ca zebrania oraz protokolant/ka. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania. Przewodniczący prowadzi zebranie. Protokolant sporządza protokół. Nie ma przeszkód, by przewodniczącym/cą zebrania był przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego.

 1. Przygotuj dokumenty do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Kolejny krok to przygotowanie dokumentów, jakie należy złożyć w starostwie prowadzącym ewidencję stowarzyszeń zwykłych. Obowiązek przygotowania i złożenia kompletu dokumentów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych spoczywa na przedstawicielu (albo na zarządzie; należy pamiętać, że pod wnioskiem podpisuje się cały zarząd).

Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie prowadzącym ewidencję stowarzyszeń:

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek powinien zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty lub urzędu miasta), adres siedziby stowarzyszenia zwykłego, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu.
  Wzór wniosku o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych znajduje się na stronie internetowej powiatostrzeszowski.pl, w zakładce „Mam sprawę – vademecum interesanta”.
  W związku z tym, że jest to niejako „przerejestrowanie” już działającego stowarzyszenia zwykłego warto we wniosku podać dane indentyfikacyjne stowarzyszenia, tj. adres siedziby, dotychczasowy numer w wykazie stowarzyszeń zwykłych czy też numery REGON, NIP.
 • regulamin działalności – składa się aktualną, nowo uchwaloną na zebraniu członków wersję regulaminu. Uwaga! Regulamin powinien być podpisany przez przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu.
 • protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o zmianie regulaminu, ewentualne uchwały o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także jeśli została wybrana – komisji rewizyjnej).
 • lista obecności – może być przygotowana tak jak lista założycieli czyli zawierać imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków.
 • dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 • dane członków komisji rewizyjnej  jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 1. Złóż dokumenty do urzędu prowadzącego ewidencję stowarzyszeń zwykłych

Przygotowane dokumenty przedstawiciel albo zarząd składa do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. 

 1. Czekaj na wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Zgodnie z przepisami starostwo ma 7 dni od daty wpłynięcia wniosku na wpisanie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. Jeśli jednak wniosek zawiera braki, np. brakuje czyjegoś podpisu na liście obecności, to urząd wzywa do uzupełnienia tych informacji. W praktyce przedstawiciel albo zarząd dostają informację, co należy uzupełnić. Termin na uzupełnienie to 14 dni od daty otrzymania wezwania. Warto przestrzegać tego terminu, bo jego niedotrzymanie powoduje bezskuteczność wpisu. Innymi słowy stowarzyszenie zwykłe nie zostanie „przerejestrowane” do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

      Starostwo informuje przedstawiciela albo zarząd o wpisie stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. W dotychczasowym wykazie może pojawić się adnotacja o wpisie do ewidencji wraz z nadanym numerem ewidencji i datą tego wpisu.

 

Pamiętaj! 

20 maja 2018 roku to ostateczny termin na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Art. 10.

1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Magdalena Kułak
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI